Sản phẩm

SHIM CÂN CHỈNH THIẾT BỊ, DẦY 0.05MM, DÀI 1.25M, VẬT LIỆU SS 302

SHIM CÂN CHỈNH THIẾT BỊ, DẦY 0.80MM, DÀI 1.25M, VẬT LIỆU SS 302

SHIM CÂN CHỈNH THIẾT BỊ, DẦY 0.65MM, DÀI 1.25M, VẬT LIỆU SS 302

SHIM CÂN CHỈNH THIẾT BỊ, DẦY 0.50MM, DÀI 1.25M, VẬT LIỆU SS 302

SHIM CÂN CHỈNH THIẾT BỊ, DẦY 0.40MM, DÀI 1.25M, VẬT LIỆU SS 302

SHIM CÂN CHỈNH THIẾT BỊ, DẦY 0.30MM, DÀI 1.25M, VẬT LIỆU SS 302

SHIM CÂN CHỈNH THIẾT BỊ, DẦY 0.25MM, DÀI 1.25M, VẬT LIỆU SS 302

SHIM CÂN CHỈNH THIẾT BỊ, DẦY 0.20MM, DÀI 1.25M, VẬT LIỆU SS 302

SHIM CÂN CHỈNH THIẾT BỊ, DẦY 0.15MM, DÀI 1.25M, VẬT LIỆU SS 302

SHIM CÂN CHỈNH THIẾT BỊ, DẦY 0.10MM, DÀI 1.25M, VẬT LIỆU SS 302